Skip to main content

Van advies tot uitvoering op maat

Advies

Veiligheid is veel meer dan een wettelijke verplichting of het opleiden van BHV’ers. Het gaat over goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BHV organisatie

Een calamiteit heeft vaak rechtstreeks invloed op de continuïteit van jouw bedrijf of de bedrijfsvoering. Daarom is de BHV organisatie zo belangrijk. Het is de totale organisatie van BHV in je bedrijf. Het uitgangspunt van de BHV organisatie zijn de aanwezige risico’s en omstandigheden van je bedrijf. De inrichting van de BHV organisatie blijft veranderen.

Is er iets veranderd in je bedrijf? Dan kunnen ook de risico’s veranderen. Het is belangrijk dat de BHV’ers daarover geïnformeerd worden en dat de juiste materialen aanwezig zijn. Daarnaast moet er in het BHV plan beschreven zijn hoe de BHV is ingericht voor dit risico.

Wanneer je BHV’ers niet snel en efficiënt kunnen handelen bij een calamiteit, kan de situatie verergeren. Er kan dan een gevaarlijke situatie ontstaan voor jezelf, je collega’s en andere personen. Daarnaast kan een calamiteit ook gevolgen hebben voor je bedrijfsgebouw en materialen.

Helaas kun je niet voor alle mogelijke calamiteiten veiligheidsmaatregelen nemen. Enkele calamiteiten zijn aanvaardbaar omdat deze niet met veiligheidsmaatregelen kunnen worden weggenomen of verminderd.  Voorbeelden van aanvaardbare riscio’s zijn: extreme weersomstandigheden, menselijk falen of acute ziekte.

RI&E

Hoe je de BHV organisatie inricht, is onder andere afhankelijk van de risico’s in jouw bedrijf. In de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) zijn deze risico’s beschreven. Je bepaalt op basis van de risico’s hoe je de BHV organisatie inricht. Hoeveel BHV’ers zijn er nodig in jouw bedrijf om in een noodsituatie jouw werknemers in veiligheid te brengen?

Veiligheidsketen

Je haalt de structurele oorzaken van onveiligheid weg. Een voorbeeld is het verbieden van toegang voor onbevoegden in bepaalde ruimtes of het weigeren van alleen werken.

Je neemt veiligheidsmaatregelen om calamiteiten te voorkomen of beheersbaar te houden. Zo zorg je bijvoorbeeld voor rookmelders om je werknemers op tijd te waarschuwen.

Je neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat je BHV organisatie goed kan reageren op een calamiteit. Je stelt bijvoorbeeld een ontruimingsplan op.

Je bestrijdt calamiteiten. BHV’ers blussen een beginnende brand of verlenen levensreddende eerste hulp. Wordt de calamiteit groot? Dan worden professionele hulpdiensten gealarmeerd.

Je neemt maatregelen om de normale bedrijfsvoering te herstellen. Je zorgt voor een financiële afhandeling en psychologische ondersteuning. Je evalueert de inzet van je BHV organisatie. De PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtige, bewezen methode om de inzet van je BHV organisatie te verbeteren.

RI&E

De veiligheid van je bedrijf bestaat uit drie type voorzieningen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische.

De bouwkundige voorzieningen worden ingezet om de gevolgen van een calamiteit te beperken en veiligheid te creëren, zoals vluchtwegen of een brandcompartiment.

De installatietechnische voorzieningen worden ingezet om te detecteren, signaleren en alarmeren. Het doel daarvan is schade en letsel zoveel mogelijk te beperken en veiligheid te creëren, bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie (BMI).

De organisatorische voorzieningen gaan over procedures en afspraken, om zo snel mogelijk veiligheid te creëren. Bedrijfshulpverlening is een voorbeeld van een organisatorische voorziening.