Skip to main content

BHV, EHBO, VCA cursussen en meer

Jouw opleider op het gebied van veiligheid.

Je leest hier onze algemene voorwaarden.

Download
Download hier de algemene voorwaarden van Kompas Veiligheidsgroep en de  aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden hanteren we momenteel in verband met COVID-19.Download hier de algemene voorwaarden Stichting webshop keurmerk.

Algemene voorwaarden Opleiding en Consultancy Kompas Veiligheidsgroep B.V.

AFDELING I – ALGEMENE BEPALINGEN DIENSTVERLENING

De in deze afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Kompas met Opdrachtgever een Overeenkomst is aangegaan.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en verzorgen van een Incompany opleiding, een Open opleiding/cursus of E-learning dan wel de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Consultancywerkzaamheden.

2. Consultancywerkzaamheden: door Kompas aangeboden diensten op het gebied van het organiseren van bedrijfshulpverlening, zoals advisering over en het maken van RI&E, BHV-plannen en ontruimingsplannen.

2. Cursist: de natuurlijke persoon die een Incompany opleiding of Open opleiding/cursus van Kompas volgt.

3. E-learning: een door Kompas digitaal aangeboden opleiding/cursus.

4. Incompany opleiding: een opleiding/cursus die Kompas op verzoek van Opdrachtgever organiseert voor bepaalde, door Opdrachtgever aan te wijzen (groepen van) Cursisten op een door Opdrachtgever te bepalen locatie.

5. Kompas: Kompas Veiligheidsgroep B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer tot het verrichten van de diensten zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Kompas is aangegaan.

7. Open opleiding/cursus: een opleiding/cursus op een door Kompas beschikbaar gestelde locatie, waaraan ook andere dan door Opdrachtgever aan te wijzen Cursisten kunnen deelnemen;

8. Partijen: Kompas en Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Kompas en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Partijen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing indien Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

3. Offertes en totstandkoming

1. De aanbiedingen en offertes van Kompas zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Kompas uitgebrachte aanbieding dan wel offerte in zijn geheel schriftelijk of op elektronische wijze heeft aanvaard.

4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.

2. Kompas is gerechtigd om jaarlijks per 1 september haar prijzen te verhogen met tenminste het indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100),

een en ander conform de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toegepaste systematiek.

5. Facturatie

1. Facturatie geschiedt per e-mail naar het door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres. Indien Opdrachtgever facturen per post wenst te ontvangen, zal Kompas wegens administratie- en portokosten aan Opdrachtgever EUR 2,95 per factuur in rekening brengen.

2. In geval van meerdere Overeenkomsten, behoudt Kompas zich het recht voor deze middels een verzamelfactuur per vestiging te factureren, tenzij anders overeengekomen. Indien de factuur op verzoek van Opdrachtgever achteraf dient te worden gesplitst, zal Kompas hiervoor wegens administratiekosten aan Opdrachtgever EUR 25,- exclusief btw per factuur in rekening brengen.

3. Indien Opdrachtgever een bepaalde omschrijving of bepaald kenmerk op de factuur wenst (zoals inkoopnummer, ordernummer), dient Opdrachtgever dit uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan Kompas kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever deze wijziging of een andere wijziging op de factuur op een later moment doorgeeft, is Kompas gerechtigd hiervoor administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen van tenminste EUR 25,-

4. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur niet juist is, dan dient hij dit binnen de uiterste betaaltermijn (zoals vermeld op de factuur) schriftelijk en gemotiveerd aan Kompas te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten.

6. Betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt door overschrijving op een door Kompas aan te geven bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is niet gerechtigd de factuur te verrekenen met een (beweerde) vordering op Kompas.

2. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan Kompas verder toekomende rechten is Kompas alsdan bevoegd rente over het achterstallige bedrag in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.

3. Opdrachtgever is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Kompas alle in redelijkheid door Kompas gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Kompas maakt ten gevolge van dit niet (tijdig) nakomen, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

7. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Kompas zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Kompas heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de te leveren diensten en bewaakt de kwaliteit. Kompas stelt het beschikbaar gestelde cursusmateriaal, de door haar gegeven adviezen en plannen zorgvuldig samen. Kompas kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van haar cursusmateriaal, uitgebrachte adviezen en plannen. Kompas is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige beslissing, handeling of nalaten, gebaseerd op informatie die in het kader van de betreffende Overeenkomst is verstrekt.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Kompas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kompas worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kompas zijn verstrekt, heeft Kompas het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Kompas gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Kompas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kompas is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Kompas is gerechtigd om, indien Kompas dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.

6. Door Kompas opgegeven uitvoeringstermijnen gelden niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door Kompas opgegeven uitvoeringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven uitvoeringstermijn is Opdrachtgever verplicht om Kompas schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Opdrachtgever Kompas een redelijke termijn stelt om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen.

8. Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard ook, dienen schriftelijk door Partijen te worden overeengekomen.

2. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Partijen dienen schriftelijk een nieuwe termijn van uitvoering overeen te komen.

3. Indien blijkt dat uitvoering van de Overeenkomst niet kan leiden tot het door Opdrachtgever beoogde resultaat, dan zal Kompas Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in overleg treden over het vervolg. Kompas behoudt in dat geval aanspraak op de overeengekomen vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Overmacht

1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die niet aan Kompas kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Kompas en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van Kompas komt, zal Kompas Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, pandemieën, epidemieën, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.

3. Ingeval van overmacht is Kompas gerechtigd

a. de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of

b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Ontbinding

1. Kompas is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e-mail, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Kompas om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

a. Opdrachtgever in verzuim is zoals bedoeld in artikel 6 lid 2;

b. Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en de tekortkoming niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

c. na het sluiten van de Overeenkomst aan Kompas omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;

d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;

e. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd dan wel Opdrachtgever failliet is verklaard;

f. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

2. Indien een van de omstandigheden als genoemd in artikel 10 lid 1 sub d, e of f zich voordoet, zal Opdrachtgever dit onverwijld aan Kompas mededelen.

2. Indien Kompas op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van Kompas op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Kompas behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.

2. Opdrachtgever heeft het recht de door Kompas aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Opdrachtgever uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Kompas ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door Kompas verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kompas worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op de door Kompas aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Opdrachtgever uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Kompas ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Kompas of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

4. Kompas is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 5.000,00 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Kompas, onverminderd het recht van Kompas op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

1. Kompas aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Kompas wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kompas beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kompas aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kompas toegerekend kunnen worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Kompas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kompas of haar leidinggevende ondergeschikten.

13. Privacy

1. Alle gegevens die Opdrachtgever verstrekt aan Kompas ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, worden door Kompas in haar administratie opgenomen.

2. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de eisen die de wet en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daaraan stelt.

3. De privacyverklaring van Kompas is gepubliceerd op de website van Kompas.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

AFDELING II – ALGEMENE BEPALINGEN OPLEIDING

De in deze afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen dienstverlening (Afdeling I) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Kompas met Opdrachtgever een Overeenkomst tot het verzorgen van een Open opleiding/cursus of Incompany opleiding is aangegaan.

15. Uitnodiging en ontvangst

1. Kompas zal de door Opdrachtgever opgegeven Cursist(en) voor de opleiding/cursus per e-mail een uitnodiging sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kompas is niet aansprakelijk voor het niet aankomen van uitnodigingen bij Cursisten.

2. Op de cursusdag zal de docent tijdig voor aanvang van de cursus op de overeengekomen locatie aanwezig zijn.

16. Betaling

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 1 geldt, dat indien de factuur betrekking heeft op een opleiding of cursus die binnen 14 dagen na factuurdatum aanvangt, de factuur voorafgaand aan de (eerste cursusdag van de) betreffende opleiding of cursus volledig betaald dient te zijn.

2. Indien Opdrachtgever in verzuim is zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, is Kompas onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, de Cursist uit te sluiten van deelname aan de opleiding/cursus, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist en de Cursist uit te sluiten van een eventueel examen, dan wel, indien de opleiding/cursus leidt tot een certificaat, het certificaat niet te verstrekken, of indien Kompas het certificaat reeds aan de Cursist heeft verstrekt, dit in te trekken totdat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen jegens Kompas heeft voldaan.

2. Een overeenkomst met betrekking tot E-learning kan door Opdrachtgever niet worden geannuleerd of (tussentijds) beëindigd. Opdrachtgever blijft de cursusprijs te allen tijde verschuldigd. 

17. Certificaat

1. Indien de Cursist een opleiding/cursus heeft gevolgd die leidt tot een certificaat, ontvangt de Cursist die indien hij/zij heeft voldaan aan de toetsingseisen zoals vermeld in het examenreglement voor de betreffende opleiding/cursus. De examenreglementen zijn te downloaden op www.kompasveiligheidsgroep.nl.

2. Alle behaalde door Kompas uitgegeven certificaten worden kosteloos beschikbaar gesteld in de gratis te downloaden BHV App van Kompas. De certificaten kunnen ook gratis gedownload worden op Mijn Kompas, het contactpersonen- of cursistenportaal van Kompas. Indien een fysiek certificaat (pasje) dient te worden verstrekt, zal Kompas hiervoor aanvullende kosten per pasje aan Opdrachtgever in rekening brengen. Indien een Cursist een extern diploma/certificaat heeft behaald dat niet door Kompas is uitgegeven (zoals VCA/EHBO) en de Cursist hier op enig moment een duplicaat van wenst te ontvangen, worden eventuele door de externe organisatie aan Kompas in rekening gebrachte kosten doorbelast met een opslag van EUR 15,- per diploma/certificaat.

3. Indien de tenaamstelling op een certificaat niet juist is als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens, is Kompas gerechtigd EUR 17,- aan Opdrachtgever in rekening te brengen wegens administratiekosten voor de uitgifte van een gewijzigd certificaat. Daarnaast is Kompas gerechtigd om eventuele kosten van externe partijen die Kompas in rekening gebracht krijgt voor deze wijzigingen één op één aan Opdrachtgever door te belasten naast de genoemde administratiekosten.

18. Reclame

1. Opdrachtgever dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de laatste opleidings/cursusdag, niet zijnde een examen, van de desbetreffende opleiding/cursus, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.

2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever of Cursist of doordat Opdrachtgever of Cursist in strijd heeft gehandeld met door Kompas gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Kompas heeft voldaan.

4. Indien Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door Kompas gegrond bevonden, zal Kompas de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden. Opdrachtgever dient dit schriftelijk te melden aan Kompas.

5. Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft Opdrachtgever recht op een prijsreductie.

AFDELING III – VERZORGEN VAN EEN INCOMPANY OPLEIDING

De in deze afdeling III vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen dienstverlening (Afdeling I) en de algemene bepalingen opleiding (Afdeling II) van toepassing indien Kompas met Opdrachtgever een Overeenkomst tot het verzorgen van een Incompany opleiding is aangegaan.

19. Uitvoering van de opdracht

1. Kompas zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst aanvangen met het plannen van de Incompany opleiding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever draagt zorg voor een ruimte waar representatief les gegeven kan worden. De ruimte is van voldoende omvang en schoon om grondoefeningen te kunnen uitvoeren. De betreffende ruimte dient te voldoen aan de bepalingen in de Arbowet. Indien er een VCA-examen wordt georganiseerd dient tevens rekening gehouden te worden met de bijkomende richtlijnen VCA. Indien de praktijkoefening brand blussen deel uitmaakt van de opleiding/cursus, dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor 3 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen in de buitenlucht en toestemming te hebben van de rechthebbende om de praktijkoefening aldaar uit te voeren.

3. Indien de ruimte niet aan de eisen voor uitvoering van de Overeenkomst voldoet, heeft Kompas het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Kompas gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. In een voorkomend geval moet de instructeur/examinator de locatie afkeuren en kan het examen niet plaatsvinden. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

20. Opleidingsprijs

1. Facturatie van Incompany opleidingen geschiedt in twee gedeeltes:

(a) voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt de overeengekomen minimale opleidingsprijs voor een dagopleiding (2 dagdelen) of een dagdeel-opleiding gefactureerd.

(b) na afloop van de Incompany opleiding wordt gefactureerd op basis van het daadwerkelijk aantal Cursisten aan de cursus. Indien dit betekent dat er door Opdrachtgever een hogere opleidingsprijs is verschuldigd, dan wordt deze aanvullend gefactureerd. 

2. Er vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van de opleidingsprijs plaats indien het aantal Cursisten minder is dan waarbij bij bepaling van de minimale opleidingsprijs vanuit is gegaan. Opdrachtgever blijft de minimale opleidingsprijs dus te allen tijde verschuldigd.

3. Indien de Incompany opleiding plaatsvindt op een zaterdag of in de avond wordt een toeslag van 30% bovenop de reguliere opleidingsprijs in rekening gebracht.

4. Parkeerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever in verzuim is zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, is Kompas, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd de cursus te annuleren. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van de annuleringskosten als vermeld in artikel 20.

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 20.1 geldt dat indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan 3 maanden, Kompas periodiek kan factureren.

21. Annulering door Opdrachtgever

1. Annulering van de opleiding/cursus door Opdrachtgever kan enkel schriftelijk geschieden.

2. Bij annulering door Opdrachtgever van de Incompany opleiding is:

i. annuleren zonder kosten mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus;

ii. Opdrachtgever bij annulering tussen 2 weken en 2 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van de opleidingsprijs als bedoeld in artikel 20 lid 1(a) verschuldigd;

iii. Opdrachtgever bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang alsmede na de start van de cursus de gehele vergoeding als bedoeld in artikel 20 lid 1(a) verschuldigd.

4. Opdrachtgever kan een Cursist aan de opleiding/cursus laten vervangen, mits dit van te voren schriftelijk bij Kompas is gemeld en mits de vervanger voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een Cursist wordt vervangen door een andere deelnemer, blijft Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5. Indien een Cursist ongeacht de reden niet verschijnt of kan verschijnen, kan de Cursist de opleiding/cursus op een later moment inhalen, indien de opleiding/cursus op meerdere data wordt gegeven. Betreft het een eenmalige Incompany opleiding/cursus, dan is het niet mogelijk de opleiding/cursus op een latere datum in te halen. Kompas zal voor het inhalen vaneen opleiding/cursus (administratie)kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bedragen EUR 25,00 bij een dagopleiding en EUR 12,50 bij een dagdeel-opleiding.

22. Tussentijdse beëindiging

1. Tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus door Opdrachtgever is de volledige vergoeding als bedoeld in artikel 20 lid 1(a) en (b) verschuldigd.

AFDELING IV – VOLGEN VAN EEN OPEN OPLEIDING/CURSUS

De in deze afdeling IV vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) en de algemene bepalingen opleiding (Afdeling II) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Kompas met Opdrachtgever een Overeenkomst tot het volgen van een Open opleiding/cursus is aangegaan.

23. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist in overeenstemming met het bepaalde in artikel 24 is aangemeld.

24. Aanmelding en toelating

1. Aanmelding voor een Open opleiding/cursus kan geschieden via e-mail, de website van Kompas, via mobiele chat en/of telefonisch.

2. Een Cursist ontvangt een bevestiging van Kompas.

3. Kompas kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring van de Cursist. Om vast te stellen of de Cursist voldoet aan de toelatingseisen kan Kompas onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen. De Cursist wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen indien door Kompas aan de Cursist schriftelijk is medegedeeld dat de Cursist tot een Open opleiding/cursus is toegelaten. Indien blijkt dat de Cursist niet voldoet aan de toelatingseisen dan kan Kompas hem de toegang tot de Open opleiding/cursus alsnog ontzeggen, zonder dat Opdrachtgever aanspraak heeft op restitutie van het cursusgeld.

4. Kompas is gerechtigd degene die zich heeft ingeschreven tot een Open opleiding/cursus zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een Open opleiding/cursus, in welk geval Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Kompas betaalde cursusprijs. De niet-toelating tot een Open opleiding/cursus wordt door Kompas schriftelijk bevestigd.

5. Indien een Open opleiding/cursus uit zowel een digitaal opleidings-/cursusdeel bestaat (E-learning) en een praktijkdeel, dan dient de Cursist het digitale opleidings-/cursusdeel (E-learning) met goed gevolg afgerond te hebben alvorens deel te kunnen nemen aan het praktijkdeel. Heeft de cursist het digitale opleidings-/cursusdeel (E-learning) niet met goed gevolg afgerond voorafgaand aan het praktijkdeel, dan wordt de Cursist niet tot het praktijkdeel toegelaten en heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de opleidings-/ cursusprijs.

6. Lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de Open opleiding/cursus bestaat uit meerdere of digitale opleidings-/cursusdelen (E-learnings) of meerdere praktijkdelen, waarbij het met goed gevolg doorlopen van het eerste opleidings-/cursusdeel verplicht is om toegelaten te kunnen worden tot het volgende opleidings-/cursusdeel. Kompas zal op voorhand aan de Cursist communiceren dat een Open opleiding/ cursus uit verschillende opleidings-/cursusdelen bestaat die met goed gevolg doorlopen moeten worden, voordat Cursist aan een volgend opleidings-/cursusdeel kan deelnemen.

7. Een Cursist dient fysiek in staat te zijn de Open opleiding/cursus te volgen. Daarmee wordt bedoeld dat de Cursist in staat moet zijn om met goed gevolg de grondoefeningen uit te voeren.

25. Inbegrepen

1. Tenzij anders aangegeven door Kompas, is de prijs voor een Open opleiding/cursus inclusief opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie en thee. Indien Cursist deelneemt aan een dagopleiding van 2 aaneengesloten dagdelen, is lunch inbegrepen.

2. Kompas selecteert met de grootste zorg de locaties, zodat deze voldoen aan de bepalingen uit de Arbowet. Indien de praktijkoefening brand blussen deel uitmaakt van de opleiding/cursus, draagt Kompas zorg voor de benodigde hulpmiddelen en ruimte.

26. Annulering door Opdrachtgever

1. Annulering van de opleiding/cursus door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

2. a. Bij annulering door Opdrachtgever van de opleiding/cursus is:

i. annuleren zonder kosten mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus;

ii. Opdrachtgever bij annulering tussen 2 weken en 2 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van de cursusprijs verschuldigd;

iii. Opdrachtgever bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang alsmede na de start van de cursus de gehele cursusprijs verschuldigd.

3. Opdrachtgever kan een vervanger aan de opleiding/cursus laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij Kompas is gemeld en mits de vervanger voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de opleiding/cursus deelneemt, blijft Opdrachtgever de cursusprijs verschuldigd.

27. Verschuiving op verzoek van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever kan Kompas tot 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding/cursus verzoeken de opleiding/cursus op een andere datum dan de overeengekomen datum te volgen. Dit verzoek tot verschuiving van de datum opleiding/cursus wordt schriftelijk gedaan.

2. Indien Kompas instemt met verschuiving, is Opdrachtgever geen kosten verschuldigd indien het verzoek wordt gedaan tot 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus. Bij verschuiving op verzoek van Opdrachtgever tussen 2 weken en 2 werkdagen voor aanvang van de cursus is Opdrachtgever een bedrag van EUR 45,00 verschuldigd.

28. Tussentijdse beëindiging

1. Tussentijdse beëindiging van de Open opleiding/cursus door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de Open opleiding/cursus door Opdrachtgever is de volledige cursusprijs verschuldigd.

29. Wijziging datum/annulering door Kompas

1. Kompas is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft zonder kosten te annuleren. Kompas zal Opdrachtgever en Cursist hierover schriftelijk informeren.

2. Kompas is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus te annuleren, in welk geval Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Kompas betaalde cursusprijs. Kompas zal Opdrachtgever en Cursist hierover schriftelijk informeren.

AFDELING V – CONSULTANCYWERKZAAMHEDEN

De in deze afdeling V vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Kompas met Opdrachtgever een Overeenkomst tot het verrichten van Consultancywerkzaamheden is aangegaan.

30. Uitvoering

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de plaatsen die Kompas in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dient te betreden, veilig zijn. Indien die plaatsen niet aan de eisen voor uitvoering van de Overeenkomst voldoen, heeft Kompas het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Kompas gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Indien een schouw op locatie onderdeel uitmaakt van de Consultancywerkzaamheden, zal Kompas Opdrachtgever voorafgaand aan de schouw een vragenlijst (schouwlijst) toezenden. Deze schouwlijst dient uiterlijk twee werkdagen voor de schouw aan Kompas geretourneerd te worden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er tijdens de schouw iemand namens Opdrachtgever aanwezig is die vragen over de schouwlijst kan beantwoorden. Ook indien bij aankomst op locatie blijkt dat daartoe niemand aanwezig is, blijven de oorspronkelijk overeengekomen kosten van de schouw inclusief reiskosten verschuldigd.

31. Vergoeding

1. Facturatie van de Consultancywerkzaamheden geschiedt in twee gedeeltes:

(a) 50% bij opdracht;

(b) 50% na afronding van de werkzaamheden.

2. Kompas zal haar Consultancywerkzaamheden aanvangen nadat zij de aanbetaling van 50% heeft ontvangen.

2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verrichten van Consultancywerkzaamheden tussentijds wenst te beëindigen, heeft Kompas aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, welk loon niet lager zal zijn dan het bedrag van de aanbetaling.

Privacyverklaring

Kompas Veiligheidsgroep, gevestigd aan Kerkenbos 10-95 6546BB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kerkenbos 10-95 6546 BB Nijmegen Tel: +31 243717565 E-mail: privacy@kompasveiligheidsgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kompas Veiligheidsgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (tussen haakjes wordt de reden voor verwerking benoemd): Voorbeeld persoonsgegeven: (detail – grond voor verwerking)

 • Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam – Correspondentie); Titel (correspondentie);
 • Personeelsnummer (facturatie); E-mailadres (privé en of zakelijk – correspondentie en certificaatopvolging);
 • Geboortedatum (vermelding op het certificaat); Geboorteplaats (controle medewerker (cursist));
 • IBAN (facturatie);
 • BIC (facturatie);
 • BSN (cursus met externe certificering CBR );
 • Kandidaatnummer (in geval van cursus met externe certificering via het CBR);
 • Thuisadres (postcode, huisnr., land – correspondentie, externe certificering);
 • Telefoonnummer(s) (mobiel, vast, zakelijk, doorkiesnummer – correspondentie);
 • Bedrijf (waar werkzaam – planning in opdracht van werkgever);
 • Afdeling (planning in opdracht van klant);
 • Functie (planning in opdracht van klant);
 • Manager (leidinggevende – verantwoordelijke planning – afspraken);
 • Foto (BHV app, optionele functie – gebruiker mag deze vrijwillig aanleveren);
 • Actuele en historische inschrijvingen (opvolging certificaatgeldigheid);
 • Aanwezigheidsregistratie (cursus – presentielijst);
 • Certificaatregistraties (opvolging certificaatgeldigheid);
 • Facturen;
 • IP-adressen (Chat op de website);
 • Locatiegegevens (status wijziging aanwezigheid d.m.v. GPS, Gebruiker kan zelf in- /uitschakelen) – BHV App);
 • Log-in codes (gebruikersnaam, rol, acceptatiedatum).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kompas Veiligheidsgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).
  • Dit persoonsgegeven wordt enkel verwerkt voor cursussen met CBR certificering (CCV). Voor meer info, zie ook: https://www.cbr.nl/10678.pp
  • Per 25 mei 2018 valt het BSN niet meer onder de categorie ‘Bijzondere persoonsgegevens’. Vanaf deze datum verwerkt Kompas Veiligheidsgroep dan ook geen bijzondere persoonsgegevens meer. Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/blijft-het-bsn-straks-eenbijzonder-persoonsgegeven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kompas Veiligheidsgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Inschrijvingen voor een cursus;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor uitvoering van dienstverlening;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Kompas Veiligheidsgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kompas Veiligheidsgroep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee wordt verwezen naar besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kompas Veiligheidsgroep) tussen zit.

Gebruikte systemen en software

Kompas Veiligheidsgroep gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen voor de verwerking van klant- en persoonsgegevens:

 • Microsoft Dynamics: Dit ERP systeem heeft als doel de verwerking van alle administratie rondom het inplannen, verwerken, factureren van cursussen, diensten (consultancy), producten (webshops, groothandel, onderhoud).
 • A New Spring: Learning Management Systeem waarin e-learning wordt verzorgd. Microsoft
 • Office 365: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd.
 • Magento: Met deze software worden bestellingen in de webshop(s) verwerkt;
 • Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan abonnees verstuurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kompas Veiligheidsgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle data worden bewaard tot 2 jaar na de laatste inschrijving voor een cursus / aanschaf van een product / uitvoering van een dienst. Tenzij langer noodzakelijk vanuit wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Kompas Veiligheidsgroep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kompas Veiligheidsgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kompas Veiligheidsgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kompas Veiligheidsgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens opvragen via onze klantenservice of door een verzoek te sturen naar privacy@kompasveiligheidsgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kompas Veiligheidsgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kompas Veiligheidsgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer details over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen worden opgevraagd en zijn te vinden in onze verwerkersovereenkomst en op de AVG pagina van onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@kompasveiligheidsgroep.nl.

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Kompas Veiligheidsgroep B.V. (hierna “Kompasgroep”) internetsite welke toegankelijk is via www.kompasveiligheidsgroep.nl hierna “Site”) en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna “Applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Kompas Veiligheidsgroep B.V., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “Kompasgroep”) verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Kompasgroep of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. Kompas Veiligheidsgroep B.V. noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers
is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Kompasgroep gecorrigeerd zullen worden naar Kompasgroep goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Kompasgroep behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Kompasgroep sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.